ОБЩИ УСЛОВИЯ
За ползване на платформата  за online поръчки на храна от www.pasa.bg.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
- В настоящият документ ще откриете Общите условия, съгласно които Търговецът предоставя услуги на Потребителите/Клиентите си посредством интернет магазина www. pasa.bg тези условия обвързват всички Потребители кликнали върху бутона  „Купи“ или „Плащане“. С това действие Потребителят/Клиентът приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
- Идентифициране на Потребителя/Клиента, съхраняване на IP адреса му, както и всяка друга информация попълнена от него, се извършва чрез съхраняване на информацията в лог - файлове на сървъра на www. pasa.bg. Това се прави с цел реализиране направената от него поръчка и удостоверяване, че е приел Общите условия.
 - С кликване върху бутона „Купи“ или „Плащане“, Потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката (по телефон или мейл) и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
- ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че продуктите не са достъпни или са поръчани в район който не се обслужва за доставки.
- Всички цени обявени в сайта са в български левове с включен ДДС.

ДОСТАВКА
- Доставки се извършват в рамките на гр. Пловдив.
- Веднага след доставката, поръчаните продукти следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални несъответствия следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца и да бъдат предявени на Доставчика.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговеца се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

ЦЕНИ
Всички обявени цени  в сайта www. pasa.bg. са в български лева с включено ДДС.

ЛИЧНИ ДАННИ
- Търговецът  гарантира на своите Клиенти конфиденциалността на предоставената от тях информация за личните им  данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговецът  защитава личните данни на потребителя/клиента, предоставени му при попълване на електронната форма за поръчка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
- Търговеца  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговеца е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. Всички неразрешени спорове ще бъдат разрешавани от компетентните органи на Република България.